مجهز به بزرگترین واحد تعمیرگاهی تجهیزات نقشه برداری

بکارگیری تکنسین های دوره دیده در لایکا سوئیس

دارای تاییدیه تعمیرگاه از لایکا سوئیس